1997    Po kolaudaci provoz  zahájen v roce 1997. Spalovna původně vznikla coby součást biologické čistírny odpadních vod Synthesie Semtín. Spalovat se v ní měly čistírenské kaly. Zařízení bylo provozováno  s kapacitou kolem 15 800 t/rok a výkonem parního kotle 13 t/rok. Spalovna však vzhledem ke své poruchovosti nespalovala projektované množství odpadů. Reálný fond provozní doby byl významně nižší než původně uvažovaný (6000 h/rok). Původní projekt výstavby spalovny počítal s následující skladbou odpadů:
- tuhé odpady 3500 t/r
- pryskyřičnaté, pastovité odpady 3200 t/r
- kapalné odpady 450 t/r
- shrabky, v podstatě dřevnaté zbytky 250 t/r
- usušený čistírenský kal / hmotnost suš. / 7300 t/r

2001   Změna legislativních předpisů, zejména stanovení emisních limitů pro dibenzodioxiny a dibenzofurany, de facto znemožnila další provoz spalovny.    

2002    Spalovna nesplňuje emisní limity dioxinu.

2004   Zařízení bylo provozováno do konce ledna roku 2004. Spalovna byla odstavena  kvůli neplnění emisních limitů a dalším problémům, mezi které patřil hluk a zápach.

2005  Společnost Synthesia se proto rozhodla vypsat výběrové řízení na prodej spalovny.

2006 Vítězem výběrového řízení se stala společnost   AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.